Version 1009‎ > ‎

Hotfix 2

Hotfix 2 cho phiên bản 1.009
- Fix tạm thời lỗi disconnect.
- Quay lại cách nạp dữ liệu của version 1.008. Nghĩa là không cần chờ bảng xác nhận ở màn hình chọn nhân vật nữa.

MD5: 45d35962db29e7d1db40c343b01f6a2a

Mật khẩu giải nén: www.vsrohelper.net

Cách update:
- Thoát [VSROHelper] trước.
- Giải nén mudex1009_hotfix2.rar
- Sau khi giải nén được file mudex.dll. Copy file mudex.dll vào folder Plugins thay thế cho file mudex.dll có sẳn của [VSROHelper] 1.009
ċ
mudex1009_hotfix2.rar
(557k)
Vsro Helper,
Aug 22, 2009, 12:27 PM
Comments